دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

 

روش تحقیق

روش تحقیق ما در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.توضیح آنکه با مراجعه به منابع حقوقی مرتبط با موضوع،پس از بررسی و مطالعه دقیق هر یک از منابع در پلان و مقوله  مورد نیاز استفاده خواهد شد.منابع کتابخانه ای شامل کتب معتبر حقوقی،مقالات،رساله های و جزوات و سایت های معتبر خواهد بود.پس به طور کلی می توان گفت از میان انواع روشهای موجود برای یک کار علمی ،آکادمیک و دانشگاهی در این رساله تنها از یک روش،یعنی شیوه کتابخانه ای بهره برده ایم.

توجیه پلان

رساله پیش رو با موضوع «اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی»در سه فصل تقسیم بندی شده  که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته ایم.بدین صورت که پس از واژه شناسی در مورد مفاهیم و اصطلاحات مربوط به موضوع تحقیق،مبانی تاریخی و فلسفی اصل برائت و جایگاه اصل در حقوق موضوعه و قوانین داخلی و بین المللی بحث و بررسی شده اند.فصل دوم رساله به آثار اصل برائت اختصاص دارد.اصل برائت علاوه بر معنای ظاهری که همان فرض بی گناهی متهم است،بالطبع آثاری را در مرحله کشف جرم،تحقیقات مقدماتی و نهایتا در مرحله دادرسی به همراه خواهد داشت.این آثار با نگاهی کوتاه و اجمالی به قوانین مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند.در فصل سوم پس از شناسایی مفهوم و آثار اصل برائت به مواردی که ممکن است اعمال اصل با منافع و مصالح عمومی جامعه تعارض داشته باشد در قالب سه عنوان  پولشویی،جرایم جنگی،جرایم علیه امینت عمومی  شرح داده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق