ارتکاب جرم در حال خواب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتکاب جرم در حال خواب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان

                                                                         صفحه  

 

مقدمه: 1

الف-   تشريح و بيان مسئله 1

ب- پيشينه تحقيق 1

ج-اهداف تحقيق 2

د-سؤالات تحقيق 2

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3

گفتار اول-خواب طبیعی 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18

بند اول – مفهوم جرم 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26

 

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب 28

 

گفتاراول – اختلالات خواب 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی 34

الف – خوابگردی طبیعی 34

ب –  خوابگردی مصنوعی 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD………………………… 41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43

بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47

گفتار دوم – قصد در خواب 51

بند اول – ماهیت قصد 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59

بند اول- جرايم غيرعمدي شخص خواب 60

بند دوم- جرايم عمدي شخص خواب 61

گفتار سوم- جرايم ارتكابي شخص خواب از حيث ركن قانون جرم 64

بنداول- جرايم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقايسه تحليلي ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي سابق 67

 

فصل سوم: مسؤوليّت كيفري شخص خواب

مبحث اوّل – شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه 74

بند  دوم- قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤوليّت كيفري 81

الف- عوامل موجهه جرم 83

ب- عوامل رافع مسؤوليّت كيفري 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤوليّت كيفري 87

مبحث دوم– آثار مسؤوليّت كيفري شخص خواب 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91

بند اول- مجازات شخص خواب از ديدگاه فقهاي اماميّه 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كيفري ايران 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم شخص خواب 100

بند اوّل- جبران ضرر و زيان مادي 101

بند دوم- جبران ضرر و زيان معنوي 104

بند سوم- جبران زيان منافع ممكن الحصول 107

 

 

نتیجه گیری…………………………….

 

فهرست منابع و مآخذ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسي پيرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابي متصوره توسط فرد نائم و بررسي و تعريف محدوده مسئوليت كيفري وي و تبعات آن و انتساب يا عدم انتساب مسئوليت كيفري نائم و تحليل قوانين موجود و تناسب جرم ارتكابي و مجازات تعيني مي‌پردازد.

 

سؤالات تحقيق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آيا خواب داراي انواع مختلف است؟

2- آيا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب داراي قصد و اراده تصور نمود؟

 

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

 

5- آيا میتوان ارتكاب جرم یا جنايت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدي متصور شد؟

 

Author: 92