پایان نامه حقوق

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. 1             مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع       ……………………………………………………………………………………………. 4

ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4

ث) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5

ج) معرفی پلان ………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل نخست :

مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری

مبحث اول: بزه دیدگی …………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی …………………………………………………………………….. 8

بند اول: تعریف بزه دیدگی …………………………………………………………………………………….. 9

الف: بزه دیدگی اولیه ………………………………………………………………………………………………. 9

ب: بزه دیدگی ثانویه ………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………………… 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………….. 11

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………….. 12

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ……………………………………………………………………………. 13

الف: بزه دیده شناسی ……………………………………………………………………………………………. 15

ب:بزه دیده شناختی حمایتی ……………………………………………………………………………….. 16

مبحث دوم: بزهکاری ……………………………………………………………………………………………. 19

گفتار اول: بزهکاری ………………………………………………………………………………………………. 19

بند اول: مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………… 20

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………….. 21

بند دوم: اقسام بزه دیدگی…………………………………………………………………………………….. 22

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی……………………………………………………… 23

گفتار دوم: بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………………… 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان …………………………………………………………………. 24

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ……………………………………………………………………. 26

الف) فرهنگ سازی ………………………………………………………………………………………………. 26

ب) آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………. 29

ج) بهبود شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………. 30

د)حمایت از افراد ویژه …………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان

مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی……………………………………………… 33

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………… 33

بند اول: نظریات سزار لمبرزو …………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ……………………………………………………………………….. 41

بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  …………………………………………………………………….. 44

بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………. ….45

بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی………………………………….………… 47

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ………………………………………………….. 48

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ………………………………………………………………………… 49

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………. 50

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ………………………………………………………….. 54

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی…………………………………………………….. 54

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت…………………………………………………… 56

بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار……………………………………………………. 58

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… 61

بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی …………………………………………………….. 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی …………………………………………………. 67

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ………………………………………………………. 69

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ……………………………………………………. 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه …………………………………………………………… 69

ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ……………………………………………………………. 70

د-حق مشاوره با وکیل ……………………………………………………………………………………… 71

ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ……………………………………………………………. 71

س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ……………………………………………………………. 72

ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ………………………………………………………………. 72

فصل سوم :

مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان……………………………………………………… 74

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه …………………………… 74

بند اول: خشونت جسمی ………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: خشونت جنسی ………………………………………………………………………………….. 77

بند سوم:خشونت روانی ……………………………………………………………………………………… 79

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ……………………………………………………………….. 81

بند پنجم: هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………. 82

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ………………………………….. 84

بند اول: خشونت در محیط خانه ………………………………………………………………………. 84

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ………………………………………………………………….. 86

بند سوم: مزاحمت های خیابانی ………………………………………………………………………… 87

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ………………………………………………………… 88

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ………………………………………………….. 88

بند اول:روسپیگری …………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم:مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع …………………………………………………………………………………. 94

الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..94

ب) خیانت جنسی ……………………………………………………………………………………………… 95

بند چهارم) شهادت دروغ……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص …………………………………………………………………………. 97

بند اول: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 97

بند دوم: بچه کشی …………………………………………………………………………………………….. 99

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ………………………………………………………………….. 100

بند چهارم:همسر کشی ……………………………………………………………………………………… 102

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………. 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ………………………………………………………………………………. 104

بند دوم:اختفای مال مسروقه …………………………………………………………………………… 105

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 108

پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 110

منابع و ماخذ  ………………………………………………………………………………………………….. 111

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.

1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟

2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟

3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟

اهداف تحقیق

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. من در این نوشتار بر آن شدم تا اثرات مخرب بزه دیدگی های زنان و تاثیر آن بر بزهکاری زنان را مطالعه بیان نمایم. هدف این تحقیق تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان و جلب نظر جرم شناسان و مدیران و دستاندر کاران این دوره در ارتباط با زمینه ساز بودن این موقعیت در ایجاد جرایم علیه زنان نقشی هرچند ناچیز مطالعات بزه دیده شناسی نموده است.

ث) روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه توصیفی و کتابخانه ای است. به روش کتابخانه ای که با مطالعه کتاب پایان نامه، مجلات، مقالات و تقریرات اساتید این رشته و سایت های اینترنتی و گونه برداری و جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت توصیف آن ها انجام گرفته است.

92