ارائه چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-2-2-انواع بزه دیدگان از حیث اثر بزه دیدگی بر آنان

از حیث اثری که بزه دیدگی بر افراد دارد می توان بزه دیدگان را به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم‌بندی کرد که به شرح آن اشاره خواهد شد. جرائم بدون‌بزه‌دیده نیز مفهوم دیگری است که به بزه‌دیدگی مربوط است. این اصطلاح برای رفتارهای جرم‌انگاری‌شده که همراه با تهدید و خشونت نسبت به حقوق دیگران نیست، به کار می‌رود و همچنین می‌تواند شامل موقعیت‌هایی شود که فرد تنهاست یا ارتکاب عمل با توافق دیگران صورت گیرد. ابراین دو یا چند نفر هم می‌توانند درباره ارتکاب این عمل مجرمانه با هم توافق کنند.

رانندگی با موتورسیکلت یا دوچرخه بدون کلاه ایمنی، پریدن از ساختمان‌های بلند شهر، مصرف مواد مخدر و محرک به‌صورت تفریحی، رانندگی با ماشین بدون کمربند ایمنی، فاعل یا مفعول واقع‌شدن در فحشا، برهنگی در مکان‌های عمومی، زنا و نیز پورنوگرافی (نه در مورد کودکان و نه به اجبار) مولفه‌هایی از جرائم بدون‌بزه‌دیده هستند.گاهی اوقات جرائم بدون‌بزه‌دیده شامل رفتارهای جدی‌تری نظیر سقط جنین، پرواز غیرمجاز و رفتارهای مشابه با ماهیت خطرزای ورزشی، زنای با رضایت و… می‌شود. نکته‌ای که در جرائم بدون‌بزه‌دیده باید بدان دقت کرد آن است که در مواقعی که توافق بین طرفین حاصل می‌شود این توافق باید به شکل واقعی باشد؛ بنابراین نمی‌توان از توافق با حیوانات، کودکان، انواع ناتوانان ذهنی و بیماران خلقی و روانی، افراد مست و معتاد و ناآگاه و تحت فشار سخن گفت.

برخی گفته‌اند این اصطلاح در مورد جرائمی مانند زنای محصنه و شرب خمر و نظایر آن تا اندازه‌ای گمراه‌کننده است؛ چراکه در بسیاری از این جرائم، به‌طور غیرمستقیم، بزه‌دیده را می‌توان ‌تشخیص است. علاوه‌براین در جرائمی نظیر مصرف مواد مخدر و روسپیگری «بزه‌دیدگان بالقوه»[1] وجود دارند؛ ازاین‌رو برخی دیگر با تقسیم‌بندی انواع بزه‌دیده به «بزه‌دیده مستقیم» (خود‌بزه‌دیده)، «بزه‌دیده مرتبط» (خانواده و اقوام بزه‌دیده)، «بزه‌دیده غیرمستقیم» (کل جامعه) و «بزه‌دیده بزهکار»، شرط تحقق عمل مجرمانه را به وجود دو طرف بزهکار و بزه‌دیده منوط کرده و معتقدند که اگر رفتاری بزه‌دیده نداشته باشد نمی‌توان آن را مجرمانه دانست.

[1]. Potential victims

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92