پایان نامه حقوق

ارائه پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی-پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

2 ماهيت خسارت معنوی

حقوق و سرمایه های معنوی همواره مورد توجه بشر بوده و همچون سرمایه های مادی در معرض ایراد خسارت قرار داشته اند.

در اندیشه ی دینی هتک حرمت انسان توسط خود او یا دیگری به منزله ی هتک حرمت الهی تلقی میشود.  چراکه حرمت او بالاتر از مهمترین حرمتهای الهی یعنی بیت الله  الحرام دانسته شده است.  بنابراین شناسایی حرمت و کرامت انسان ایجاب میکند که حقوق و منافع معنوی وی مورد حمایت قرار گیرد.

در تعالیم اخلاقی اسلام، مفاهیمی چون غیبت، تهمت، استهزا و… مبین عنایت حفظ حرمت انسان و برخورد با متجاوز حقوق معنوی او است (نقیبی، 1386ش، ص124).

تعریف ضرر معنوی دشوار است.  زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنویت از مفاهیم عامه و بدیهی هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده است. به عنوان مثال، میرزا حسن بجنوردی، ورود هرگونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است (بجنوردی، 1410ق، ج1، ص21).

میر فتاح مراغی اگرچه در مباحث قاعدهی لاضرر بحث مستقلی در مورد ضرر معنوی طرح نکرده، اما آسیبهایی را که به جسم انسان و آبروی فرد وارد میشود، از انواع مفهوم ضرر بر شمرده است. ایشان اظهار می دارد: ” هر فعلی اعم از جرح و قطع که باعث ایجاد نقص ظاهری در بدن یا در منافع و در شکل متعارف بدن انسان شود، زیان شمرده می شود.” وی علاوه بر این که خسارت مالی را از مصادیق ضرر برشمرده، تجاوز به حقوق ثابت شرعی مردم را مانند حق سبق در اماکن مشترک، مساجد و اماکن مقدسه که گاهی این حق، حقی غیر مالی است و وارد کردن نقص به جسم انسان، هر عملی که باعث درد غیر طبیعی در بدن انسان شود و تعرض به حیثیت را نیز از مصادیق ضرر محسوب نموده است (میرفتاح، 417ق، ج1، ص309)

بعضی از حقوقدانان عرب نیز در تعریف ضرر معنوی گفته اند: ضرری است که بر حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد میشود؛ نظیر توهین، عیب جویی، مذمت و بدگویی و…، همچنین تالمات ناشی از اقدامات قضایی، مانند طرح دعوی نیز ضرر معنوی شمرده میشود (نجم جیران، 1981م، ص263).

جعفری لنگرودی در این زمینه مینویسد:  ضرری که به عرض، شرف و حیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود همچون افشای راز بیمار، ضرر معنوی است (جعفری لنگرودی، 1368ش، ص416).

برخی از حقوقدانان بر آنند:  تعریف زیان معنوی دشوار است و میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی ضرر معنوی است  )کاتوزیان،1386ش، ج1، ص144).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92