ارائه راه حل های رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حق مورد حمایت واقع شدن

بلافاصله پس از بزه دیدگی فرد، لزوم تضمین سلامت و امنیت بزه دیده، ایجاب می کند تا ضمن ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای، از بزه دیده در برابر بزهکار حمایت شود. نباید به این قناعت کرد که تنها شکایت بزه دیده پذیرفته شود و سپس او را باتمام مشکلات و تهدیدات رها کرد. تهدید و ارعاب به هر طریقی از طرف محکوم یا اطرافیانش علیه بزه دیده یا بستگان وی می تواند بزه دیده را از توسل به نظام عدالت کیفری برای احقاق حقوق خود باز دارد، این امر هنگامی که بزه دیده و مجرم در ارتباط نزدیکی با هم قرار دارند، خطرناک است؛ مانند آنکه دو طرف اعضای یک خانواده اند یا در یک محل کار می‌کنند. البته برای حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر تمهیدات ویژه ای باید در نظر گرفته شود. برای نمونه، در پرونده های خشونت خانگی در اتریش، پلیس می تواند تصمیمی مبنی بر الزام مظنون به دور ماندن از خانه به مدت دو هفته اتخاذ نماید.

تداوم حمایت ها و ایجاد امنیت برای بزه دیده، سلامت روانی او را تضمین می کند. در بسیاری از موقعیت ها در مراحل دادرسی اگر کنترل و نظارت کافی بر نیازمندیها و شرایط بزه دیده اعمال نشود، امکان وقوع اقسام تهدیدات نسبت به او وجود دارد. آزادی متهم تحت هر عنوانی بدون اطلاع یا مشورت با بزه دیده، می تواند تهدید بزه دیده، فرزندان یا بستگان او را به همراه داشته باشد. حتی مواجهه ناخواسته بزهکار و بزه دیده دی کلانتریها و محاکم می تواند موجب تشدید فشار روانی و یادآوری درد و رنج ناشی از بزه دیده گی باشد. لذا می توان با فراهم کردن اتاق انتظار جداگانه در این مکان ها از بزه دیده حمایت به عمل آورد به گونه ای که وی یا اعضای خانواده اش برخورد غیرضروری نداشته باشند. اگر هر یک از این موارد مشابه با هوشیاری مقام های قضایی و اجرایی تدبیر و اداره شود، امنیت قضایی بالایی را می توان برای بزه دیدگان متصور بود.

2-4-2-5-حق جبران ضرر و زیان

جبران خسارت می تواند به اشکال گوناگون انجام شود. در این میان جبران خسارت مادی را می توان برجسته ترین گونه از جبران خسارت در نظام عدالت کیفری ایران دانست که هم بازگرداندن مال به دست آمده از جرم یا پرداخت پولی در برابر آن و هم پرداخت خسارت های بدنی را در چارچوب ساز و کار دیات در بر می گیرد. گذشته از سازوکارهای رسمی جبران خسارت، درباره لزوم به کار گیری سازوکارهای غیررسمی جبران خسارت باید گفت که در جهان امروز گرایش فزاینده ای به بهره گیری از این روش ها در چارچوب یک الگوی دادگری ترمیمی دیده می شود.

به دیگر سخن در آنجا که بزه دیده در برنامه های میانجیگیری و سازش به منزله کانون دادگری ترمیمی نگریسته نمی شود، بیم آن می رود تا تعادل میان منافع او و بزهکار به هم بخورد. همین که بهره گیری از برنامه های میانجیگری و سازش به رضایت بزه کار بستگی دارد به نوعی ممکن است به نقش کم رنگ مشارکت بزه دیده در فراِیند دادرسی کیفری اشاره داشته باشد. وانگهی شمار گسترده ای از برنامه های دادرسی کیفری در پی بزهکاری کودکان و نوجوانان اجرا می شود و بدین سان بزه دیدگان جرم های دیگر از آن بی بهره اند در حالی که اگر بزه دیده به منزله کانون دادرسی کیفری انگاشته شود، تمایز میان بزهکاران کودک و بزرگسال مفهومی نخواهد داشت.[1]

[1] رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1390،ص70

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92