ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن

2-8-1- طریقه عدولی

قبل از ارائه تعریف از طریقه عدولی ذیلاً مطالب معنونه در تألیفات حقوقی موجود که به نحو تلویحی مبّین مشخصات این موضوع می­باشد را بیان می‌نمائیم:

– «اعتراض طریقه عدولی است… به این معنی که اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم  می‌دهد»[1].

– «اعتراض طریقه تکذیب است… یعنی اینکه مراجعه می‌شود به قاضی اولی تا رأی خود را تغییر دهند»[2].

– «در طریقه تکذیب یا عدولی امر کیفری دوباره در همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود»[3].

از عبارت مزبور این‌طور استنباط می‌گردد که رسیدگی عدولی به چنان محاکمه‌ای صدق می‌کند که واجد دو شرط ذیل باشد:

اولاً: دادگاه صادرکننده بدوی رسیدگی مجدد را معمول دارد. ثانیاً: دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ورود به مسائل ماهوی را دارا باشد. پس تعریف “طریقه عدولی” چنین می‌شود که این طریقه به شیوه محاکمه‌ای اطلاق می‌گردد که طی آن رأی صادره توسط دادگاه صادرکننده حکم بدوی به نحو ماهیتی رسیدگی مجدد می‌شود، لذا دو نوع طریقه عدولی خواهیم داشت:

  • طریقه‌ای که در عین عدولی بودن، در زمره طرق عمومی شکایت از احکام نیز می‌باشد (عدولی-عمومی) مثل واخواهی
  • طریقه‌ای که هم عدولی و هم از زمره شیوه‌های فوق‌العاده شکایت از احکام محسوب می‌گردد[4]. (عدولی- فوق‌العاده)

با توجه به مراتب مذکور و شرایط و خصوصیات طریقه عدولی شکایت از احکام به لحاظ اینکه در امور کیفری صرفاً در اعتراض واخواهی درخواست اعتراض واخواهی به همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی ارائه می‌گردد، این طریقه اعتراض از ویژگی عدولی بودن برخوردار می‌باشد. لیکن در اعاده دادرسی درخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد. بر خلاف امور مدنی که دادخواست اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می‌گردد، پس از صدور رأی بر تجویز نیز رسیدگی از سوی شعبه هم عرض صورت می‌پذیرد، لیکن این شیوه اعتراضی از طریقه عدولی برخوردار نمی‌باشد.

[1]. متین دفتری، احمد، منبع پیشین ص132 به نقل از قربانی، علی، منبع پیشین، ص 101

.[2] علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات رودکی، ج 5 به نقل از قربانی، علی، منبع پیشین، ص 101

[3]. خزانی، منوچهر، مقاله اثر انتقالی پژوهش در امور کیفری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 9 بهار-تابستان 1370، ص 12 به نقل از قربانی، علی، منبع پیشین، ص101

[4]. قربانی، علی، منبع پیشین، ص 102

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

Author: 92