ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی

  • در فرجام، اشتباهات حکمی بررسی می‌شود ولی در اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات حکمی اشتباهات موضوعی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • در فرجام، حکم صادره اعتبار امر مختوم را پیدا نکرده است. ولی در اعاده دادرسی حکم قطعی و از اعتبار امر مختوم برخوردار می­باشد.
  • در فرجام دلایل در زمان فرجام‌خواهی وجود دارد. در اعاده دادرسی دلایل پس از قطعیت حکم حادث می‌شوند.
  • درخواست فرجام‌خواهی دارای  مهلت مقرر در قانون است. ولی اعاده دادرسی فاقد هرگونه مهلت معینی می­باشد. (به استثناء اعاده دادرسی از طریق ماده 18 صلاحی). البته شایان ذکر است در نظام آئین دادرسی در امور کیفری فعلی کشور ما فعلاً فرجام‌خواهی از آراء کیفری در قانون حذف گردیده و این تأسیس حقوقی جایگاه قانونی ندارد.

2-7- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی

در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مآلاً در صورت صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی در راستای ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از سوی شعب دیوان عالی کشور و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره از سوی رئیس قوه قضائیه بموجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آن تجویز و این تشخیص به شرح مذکور دارای   آثاری از جمله اثر تعلیقی و انتقالی می‌باشد که در زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   

 

2-7-1- اثر تعلیقی

اثر تعلیقی در اصطلاح حقوق عبارت از این است که اولاً تا وقتی‌که مهلت تجدیدنظر از احکام کیفری منقضی نگردیده است. ثانیاً تا وقتی که تجدیدنظر به عمل آمد تا خاتمه رسیدگی مرحله تجدیدنظر و صدور حکم اجرای حکم متوقف می‌گردد.[1]

صرف‌نظر از تعریف اصطلاحی اثر تعلیقی از جانب علمای علم حقوق، قانون گذار نیز در گذشته در تعریف اثر تعلیقی برای ارائه ملاک قانونی اقدام نموده بود که در ماده 344 قانون اصول محاکمات جزائی مصوب 1330 قمری که در سال 1337هجری قمری نسخ شده است می‌خوانیم: «در خواستن تمیز موجب تعلیق اجرای آنست، تعلیق عبارت است از موقوف‌الاجرا ماندن حکم تا ختم محکمه در دیوان تمیز».[2]

در تعریف دیگر که از سوی برخی دیگر از حقوق‌دانان در خصوص اثر تعلیقی بیان گردیده است بدین شرح می‌باشد: «مقصود از تعلیق یا توقیف، توقیف اجرای حکم بیان شده است»[3].

یکی دیگر از تعاریفی که از این موضوع ارائه گردیده است بدین مضمون می‌باشد: «منظور از  اثر تعلیقی این است که تصمیم بدوی تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در دادگاه بالاتر یا قبل از انقضاء موعد تجدیدنظر به مرحله اجراء در نیاید»[4].

یکی از آثار تجدیدنظر از احکام اعم از طریقه عادی واخواهی و تجدیدنظر عدم اجرای مفاد رأی تا زمان قطعیت حکم صادره می‌باشد اجرای حکم بصورت موقت به حالت تعلیق درمی‌آورد اصطلاحاً به اثر تعلیقی احکام گفته می‌شود. در طریق عادی تجدید نظر صرف تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای مفاد حکم می‌گردد[5].

[1]. هدایتی، محمد علی، آئین دادرسی در امور کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، به نقل از قربانی، علی، بررسی آثار تعلیقی و انتقالی از آراء کیفری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1375 -1376، ص 103

[2].  کشاورز صدر، محمدعلی، آئین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفری، ص 437، به نقل از قربانی، علی، منبع پیشین، ص 52

[3].  متین دفتری، احمد، آئین دادرسی و مدنی و بازرگانی، ج دوم، چ سوم، انتشارات مجد، 1388، ص 130

[4].  قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه در حقوق بشر، چ اول، انتشارات حقوق امروز، سال 1390، ص 240

[5]. تبصره 2 ماده 217 و ماده 278 قانون آئین دادرسی در امور کیفری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

Author: 92