پایان نامه حقوق

ارائه حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات-پايان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفاهيم

1-1-1 مفاهيم اصلي

1-1-1-1 تسهيلات بانكي:

تسهيلات بانكي از دو كلمه تسهيلات و بانكي تشكيل يافته كه ريشه هر كدام به قرار زير است.

الف- تسهيلات جمع كلمه تسهيل است به معني آسان كردن ، سهل ساختن [1]، اما عرفاً در نظام بانكداري تسهيلات مترادف با وام يا اعتبار در نظر گرفته شده است.[2]

ب- بانك : به معني بنگاهي اقتصادي ، ملي يا دولتي كه مردم پولهاي خود را در آن به امانت مي سپارند و در موقع لزوم با صدور چك از پول خود برداشت مي كنند ، و همچنين در مقابل تضمين يا وام مي گيرند. [3]

در نتيجه تسهيلات بانكي عبارتست از وام پرداخت شده به مشتريان با استفاده از عقود اسلامي كه از سود حاصله هم بانك و هم گيرنده تسهيلات منتفع مي گردند.

 

2-1-1-1 تضمينات:

تضمينات جمع كلمه تضمين است و تضمين به معني ضامن گردانيدن آمده است.[4]

و در اصطلاح حقوقي در معاني ذيل بكار برده شده است:

1- خسارت خواستن

2- وثيقه مانند تضمين ابواب جمعي و تضمين سردفتر در حسن انجام كار.

3- جاي دادن مسئوليت و يا تعهدي در ذمه اي. [5]

تضمين كه در زبان انگليسي گارانتي گفته مي شود با كلمه ضمان داراي ريشه مشترك هستند[6]

– فرق تضمين و تعهد – هر تضميني همراه با تعهد اس ت و بلكه خود تعهد است ولي هر تعهدي، تضمين نيست تعهد ، وقتي بصورت تضمين در مي آيد كه عنوان مسئوليت را داشته باشد. بهمين جهت در فرانسه مي گويند تضمين دو معني دارد : تعهد و مسئوليت ، چنانكه ميگويند: مسئوليت بيمه گر و مسئوليت متصدي حمل و نقل . ترجمه واقعي garantie كه در قانون مدني ما رعايت شده (عهده) است بنابراين هر شرط كه راجع به وصف و كار مبيع ، بنفع مشتري شود در اصطلاحات خارجي ، تضمين ناميده مي شود مانند تضمين كار اتومبيل درمدت ده سال.

 

 

[1] محمد معین، فرهنگ فارسی معین (تهران، نشر بهزاد، 1382)، جلد اول، ص862

[2] محمد بهمند و محمود بهمنب، بانکداری داخلی1(تجهیز منابع پولی) (تهران: چاپ موسسه عالی بانکداری ایران، سال 1379)، ج1، ص26.

[3] همان ص326.

[4] ع سیاح، فرهنگ جامع (فارسی به فارسی) (تهران:نشر اسلام، 1373)

[5] محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانش، بی تا)، جلد 2، شماره 4665، ص158.

[6] همو، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (تهران: پنج دانش، بی تا) ، جلد1، ص724و725

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

92