پایان نامه حقوق

ارائه تفاوت تفسیر قراردادهای بین المللی با توصیف ،تکمیل ،اصلاح و تعدیل قراردادها-پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خانواده

در مباحث حقوق خانواده و نقض حسن نيت در آن مي‌توان به موارد متعددي نظير تدليس در نكاح، حسن معاشرت زوجين با يكديگر، وطي به شبهه و خسارات نامزدي اشاره كرد.

درباره حسن معاشرت زوجين ماده 1103 قانون مدني مي‌گويد: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». حسن معاشرت زوجين با يكديگر چيزي جز اجراي با حسن نيت حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر نيست. مكلف نمودن زن و شوهر به رفتار صادقانه و پسنديده براي استحكام بنيان خانواده و جلوگيري از اختلافات بعدي است.[1] «در حقوق فرانسه نيز همسر متضرر از عمل متقلبانه شوهر، داراي حق طرح دعواست (ماه 243 قانون مدني فرانسه)، به‌علاوه تقلب ميان زن و شوهر مي‌توان موجب مجازات باشد (ماده 1477 قانون مدني فرانسه)».[2]

يكي از مواردي كه بر اساس حسن نيت بنا شده است وطي به شبهه است. وطي به شبهه آن است كه هرگاه در اثر شبهه اعم از حكمي يا موضوعي مرد و زن با يكديگر نزديكي نمايند چنين عملي را وطي به شبهه و طفل ناشي از اين رابطه ولد به شبهه ناميده مي‌شود[3] كه در قانون مدني نيز دو ماده 1164 و 1165 را به آن اختصاص داده است و حقوقدانان آن را يكي از مصاديق بارز حسن نيت مي‌دانند.[4]

در ماده 1165 آمده است: «طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود» در وطي به شبهه چون سوء‌نيت و قصد تجاوز به قانون‌شكني در بين نيست و به تصور استحقاق نزديكي به عمل آمده است اقدام مزبور و نتيجه آن بايد محترم شمرده شود. در نتيجه و براساس حسن نيت (تصور اشتباه) رابطه زن و شوهر زنا تلقي نمي‌شود و طفل ولد‌الزنا محسوب نمي‌شود بلكه احكام فرزند مشروع نظير حرمت نكاح و توارث (ماده 884 قانون مدني) بر او بار مي‌شود «بنابراين چنين طفلي مشمول حديق «… وللعاهر الحجر» نخواهد بود.»[5]

درماده 1166 قانون مدني نيز حسن نيت به معناي تصور اشتباه كاملاً هويدا است در اين ماده آمده است: «هرگاه به‌واطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت طفل به هر دو مشروع است. براي مثال اگر شخصي بدون آنكه از قاعده ابعدالاجلين در عده وفات زن حامل اطلاع داشته باشد پس از چهار ماه و ده روز از تاريخ وفات زوج و قبل از وضع حمل زوجه با او ازدواج كند، در اين‌صورت نكاح بين زوجين به‌علت وجود مانع باطل است ولي به‌خاطر حسن نيت شخص جاهل به مانع مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است.

[1] -امامی،اسداله وصفایی،سید حسین(1383)،مختصر حقوق خانواده، چ 7، تهران، میزان، ص 213.

[2] -وائل،مارگریت، حسن نیت ، پیشین، ص 20

[3]– امامی،اسداله وصفایی،سید حسین،مختصر حقوق خانواده، پیشین، ص 213

[4] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،ص 206؛امامی و صفایی، مختصر حقوق خانواده ،ص 214.

[5] – جعفری لنگرودی،همان ؛امامی و صفایی،همان، ص 215

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و فرضیات تحقیق

1-حسن نیت چه جایگاهی در تفسیر قرار دادهای بین المللی دارد ؟

2-تفسیر بر اساس حسن نیت از لحاظ ساختاری و ماهوی در قراردادهای بین المللی، چه وجه تمایزی با معاهدات بین المللی دارد  ؟

3-تفسیر قراردادهای بین المللی با توصیف ،تکمیل ،اصلاح و تعدیل قراردادها چه تفاوتی دارد؟

92