پایان نامه حقوق

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

… فهرست مطالب

 

فهرست مطالب. 2

چکیده. 6

الف- بيان مسأله اساسي تحقيق:. 7

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:. 10

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 11

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:.. 13

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):  14

هدف آرمانی. 14

اهداف ویژه. 15

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران:.. 15

ط-  سؤالات تحقیق:. 15

سوال اصلی تحقیق. 15

سوالات فرعی. 15

ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:. 16

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):  16

ش-روش شناسی تحقیق:. 19

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار گردآوري داده‏ها :   20

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:. 21

بخش نخست: بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 23

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم  23

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی. 24

بند یکم: اخفاء. 24

بند دوم: امحاء. 25

بند سوم: آثار. 25

بند چهارم: ادله. 26

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم  26

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی. 26

1- اخفای جاسوسان:.. 26

2- اخفای اسناد دولتی.. 27

3- اخفای جسد.. 29

4- اخفای زندانی.. 31

5- اخفای طفل.. 32

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی. 32

1- از میان بردن اسناد غیردولتی.. 34

2- از میان بردن درختان.. 35

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات. 37

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی. 37

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی. 38

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن. 40

1- تعریف پولشویی.. 40

2- فرآیند تحول پدیدههای پولشویی.. 46

3-روشهای ارتکاب پولشویی.. 48

یک: تبدیل پول. 50

1- تصفیه پول… 50

2- تبدیل پول به اسناد مالی… 51

3- تبدیل پول به اشیای مالی… 51

دو: قاچاق پول. 51

سه: قماربازی. 52

چهار: اختلاط اموال. 52

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر. 53

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر  54

1- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر   54

2- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر   56

الف- موضوع جرم. 57

ب- رفتار فیزیکی. 59

3- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر   61

4- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر   63

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر. 64

1- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفالهی تریاک   64

3- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین. 67

بخش دوم : حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل نخست: حفظ آثار و ادله ی جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن  70

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید  71

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفهی حفظ آثار و ادلهی جرم. 73

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری  73

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری  74

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادلهی جرم. 76

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. 83

بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم در قانون جدید. 85

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید. 87

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید. 88

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادلهی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء  90

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 93

گفتار نخست: عنصر قانونی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم  94

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 96

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 97

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 101

بند سوم: نتیجه‌ی حاصله. 103

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی مثبتهی جرم  104

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 106

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم  109

بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط  110

1-تعلیق اجرای مجازات………………………………. ………………………………………………………………………………… 111

2-نظام نیمه آزادی………………………………… ………………………………………………………………………………………. 113

نتیجه گیری. 116

منابع و ماخذ. 119

ب- مقاله‌ها.. 120

ج- جزوه‌ها.. 121

پ- تارنماها. 121

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این تحقیق به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله
  2. بررسی تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس
92