دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

چکیده

فصل اول روش شناسی پژوهش

1-بیان مسئله

2-سوالات تحقیق

3-فرضیه های تحقیق

4-ضرورت و اهداف تحقیق

5-اهمیت تحقیق

6-پیشینه تحقیق

7- روش تحقیق

فصل دوم- کلیات و مفاهیم

2-1- حقوق پزشکی، حقوق بشر و حق بر سلامت

2-1-1-حقوق پزشکی

2-1-2-پیوند متقابل حقوق پزشکی و حقوق بشر

2-1-3-لزوم حمایت پزشکی از افراد

2-1-4-تهدید حق سلامت

2-2-تعیین و تغییر جنسیت

2-2-1- جنسیت

2-2-1-1-تعیین جنسیت

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

2-2-1-2-تغییر جنسیت

2-2-1-2-1- تغییر جنسیت در اصطلاح فقهی

2-2-1-2-2-تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی

2-3-موارد تغییر جنسیت

2-3-1-تغییر جنسیت افراد سالم

2-3-1-1-دلایل ممنوعیت

2-3-1-1-1-عدم جواز تغییر اعضاء

2-3-1-1-2-غیر مقدور بودن

2-3-1-1-3-مخالفت با مصالح عمومی

2-3-1-2-مشروعیت تغییر جنسیت

2-3-1-2-1-استناد به اصل اباحه

2-3-1-2-2-استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم

2-4- مصادیق و موارد تغییر جنسیت

2-4-1-تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی (ترانس سکشوال ها)

2-4-2-دوجنسی یا هرمافرودیت

2-4-2-1-هرمافرودیت واقعی

2-4-2-2-هرمافرودیت کاذب

2-4-2-2-1-هرمافرودیت کاذب مردان (مردان زن نما)

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

2-4-2-2-2-هرمافرودیت کاذب زنان (زنان مرد نما)

2-4-3- تراجنس گرایی یا هموسکشوالیسم

2-4-4-معنی و مفهوم خنثی

2-4-5-تغییر جنسیت در خنثی غیر مشکل

2-4-6-تغییر جنسیت در خنثی مشکل

2-5-پیشینه موضوع

2-5-1-پیشینه موضوع در اسلام

2-5-2-پیشینه موضوع در حقوق موضوعه ایران

2-5-2-1-توانایی تغییر جنسیت به واسطه پیشرفت پزشکی

2-5-2-2-دیدگاه کشورها نسبت به تغییر جنسیت

2-5-2-3-شیوه قانونی تغییر جنسیت در ایران

2-5-2-4-مراحل تغییر جنسیت در ایران

فصل سوم-آثار حقوقی تغییر جنسیت

3-1-بررسی وضعیت شناسایی و تعیین مرجع صلاحیت برای شناسایی جنس جدید

3-1-1-ماهیت شناسنامه و آثار آن

3-1-2-اثر تغییر جنسیت در نام اشخاص

3-1-3-دادگاه صالح و رویه دادرسی اصلاح شناسنامه

3-1-4-رای اداره حقوقی دادگستری در مورد جمهوری اسلامی ایران

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

3-2-اثر تغییر جنسیت بر عقود و تعهدات

3-3-اثر تغیر جنسیت بر ازدواج (عده و مهریه)

3-3-1-اثر تغیر جنسیت بر عده

3-3-2-اثر تغییر جنسیت بر مهریه

3-4-تغییر جنسیت و اثر آن در تابعیت

3-5-تغییر جنسیت و اثر آن بر خدمت نظام وظیفه

3-6- اثبات دعوی در تغییر جنسیت و آثار آن

3-6-1-اثر تغییر جنسیت بر ادله اثبات دعوا

3-6-2-تاثیر تغییر جنسیت بر شرایط مقر

3-6-3-تغییر جنسیت و اثر آن بر اعتبار اسناد

3-6-4-تغییر جنسیت و مسئله شهادت

3-6-5-تغییر جنسیت و اثر آن در اماره

3-6-6-قسم و تغییر جنسیت

3-7- حق ارث

نتیجه گیری و پیشنهادها 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق