پایان نامه حقوق

آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

در هر دادسرا دادستان رئیس آن می باشد، در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را داشته و به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد.در هر کجا نقض حقوق عمومی صورت بگیرد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند .دادسرا با محوریت دادستان وظیفۀ نظارت اشخاص تحت مجموعه خویش از جمله دادیاران و بازپرس را برعهده دارد ،کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان ودادیار نظر دادستان متبع خواهد بود. در مورد نظارت بر بازپرس میتوان گفت که اصولاً بازپرس ها مستقل از دادستان هستند اما در چند مورد بازپرس ها باید ازدادستان تبعیّت کنند و نظارت دادستان را بپذیرند اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد .همچنین دادستان دارای تکالیف و اختیارات خاصی می باشد که قانونگذار برای حفظ حقوق عامه بر عهده دادستان نهاده است که به عنوان مدعی العموم از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد و از طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند.

 

کلمات کلیدی:

حقوق عامه ، مدعی العموم ، دادستان ،دادسرا

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

1- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.

2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

 

92