پایان نامه حقوق

آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن-پايان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آئین گزارش دهی

این آیین به دلیل ماهیتش که دولت ها را ملزم به ارائه گزارش هایی راجع به اجرای داخلی قواعد مورد نظر می کند و نیز نهاد نظارتی صالح که به بررسی گزارش ها و توصیه های کلی می پردازد، کم حساس ترین روش ها و البته رایج ترین آنهاست . از این رو، محور مرکزی مکانیسم اجرایی نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می گردد. [1]

«آیین یا نظام گزارش‌دهی» به شیوه نظارتی خاصی اطلاق می‌گردد كه در بسیاری از معاهده‌های حقوق بشری مقرر گردیده و بر اساس این آیین، دولت‌های عضو آن معاهدات، ملزم شده‌اند تا به صورت دوره‌ای گزارش‌های دوره‌ای مكتوبی را كه بیانگر میزان مطابقت وضعیت آنها با استانداردهای آن معاهده و در بر دارنده تجربیات و موانع احتمالی در عدم اجرای استانداردهای مربوطه و اقدامات اتخاذی آنهاست، به نهادهای ناظر پیش بینی شده، ارایه نمایند.

این گزارش‌ها می‌توانند، بیانگر وضعیت قانون گذاری‌های ملی، پرونده‌های قضایی و اطلاعات علمی و… باشد، به گونه‌ای كه به نهاد نظارتی مربوطه، امكان بررسی گزارش‌های دولتی و پاسخ گویی، اظهار نظر و ارایه توصیه‌های كلی (عمومی) یا خاص را می‌دهد. همچنین اصطلاح «گزارش» به گزارش‌هایی كه توسط سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین المللی یا گزارش‌هایی كه به وسیله «گزارش گران ویژه»درباره موضوعات خاص یا وضعیت حقوق بشری كشور مشخصی به منظور بررسی وضعیت موجود و مطابقت آنها با استانداردهای حقوق بشری تهیه می‌شود، نیز اطلاق می‌شود.

در سطح بین المللی، برخی از مهمترین كنوانسیون‌های حقوق بشری مصوب سازمان ملل متحد مشتمل بر آیین گزارش‌دهی بوده و هر یك از اركان معاهده ای، قواعد عمومی و اصول راهنمای مشخصی را در ارتباط با شكل و محتوای گزارش‌هایی كه دولت‌های عضو باید ارایه نمایند، مقرر نموده‌اند و هر یك از آنها دارای تشریفات و فرآیند ویژه‌ی مخصوص خودشان هستند. به عنوان نمونه: اعضای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) بر اساس ماده 16 ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) مطابق ماده 40 ،اعضای كنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (1965) بر اساس بند 1 ماده 9 ،اعضای كنوانسیون منع شكنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (1984) مطابق بند 1 ماده 19 ،كنوانسیون حقوق كودك (1989) در ماده 44، كنوانسیون رفع تمامی اشكال تبعیض علیه زنان (1979) مطابق ماده 18،كنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق كارگران مهاجر و خانواده‌های آنان (1990)مطابق ماده 73،كنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپاتاید(1973)مطابق ماده 7،سازمان بین المللی كار سازمان یونسكو و سازمان بهداشت جهانی نیز لزوم ارایه گزارش‌های دوره‌ای درباره مسایل و موضوعات مربوط به حقوق بشر را مقرر نموده‌اند.

[1] – همان

 

92