پایان نامه حقوق

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چكيده

تامين خواسته درحقيقت توقيف ودرامنيت قراردادن اموال منقول وغير منقول خوانده مي باشد براي آنكه ازتضييع وتفريط خواسته جلوگيري به عمل آيد.

تامين خواسته ازجمله موارد طواري دادرسي دانسته اند چون مي تواندضمن دادرسي يادرجريان دادرسي تاقبل ازصدورحكم انجام پذيرد ودادگاه راموقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلي دعوا نمايد ودرحقيقت صدور راي دادگاه موكول به تصميم گيري نسبت به همين طواري دادرسي مي باشد.اما تامین خواسته جنبه توصيفي قضييه است وشرايط ومواردصدور قرارتامين خواسته چندان جاي تحليل وبررسي ندارد.چيزي كه مهم است آنكه تامين خواسته درراستاي نيل به اهداف واقعي قانونگذار،يعني عدالت قضايي واحقاق حق چه نقشي ايفا ميكندودرحقيقت فلسفه برقراري اين نهاد چيست؟

وبه عبارتي آثارتامين خواسته چيست؟بديهي است قانونگذار حكيم صرفاابزار قهري چندان براي وي مهم نيست؛مطلوب وي رسيدن به جامعه آرماني وبسط وگسترش عدالت وبرابري در جامعه است،اينجاست كه آثارتامين خواسته مطرح مي شود.

به طور خلاصه معروض مي دارم چيزي كه مادرمطلب باآن تاكيد داشته ايم باب مقايسه مي باشد.

اينكه آياصدور تامين خواسته تنها خسارت مادي ايجاد مي كند يا خسارت معنوي را هم شامل ميشود؛ آياتوقيف اموال اشخاص حقيقي وحقوقي چه تفاوتي دارد وبطور كلي آثار تامين خواسته پيش ازاجرا وپس ازآن.

البته ما تلاش داشته ايم مسائل پذيرفته نشده درحقوق ايران را مورد چالش قراردهيم،

مانند خسارت معنوي،خسارت تاخير تاديه شايدبتواند درتدوين قوانين جديدراهگشاباشد.

كلمات كليدي پايان نامه تشكيل شده از:آثار/تامين خواسته /درحقوق ايران

 

92